Onderzoek kinderen

Individueel Psycho-Didactisch Onderzoek

Bij Praktijk SAS kan het IPDO (individueel psycho-didactisch onderzoek) worden afgenomen wanneer dit nodig blijkt om het kind beter te kunnen begeleiden. Hiermee worden de volgende vier gebieden in kaart gebracht:

  • Het didactisch (onderwijskundig) onderzoek: Er kunnen didactische toetsen worden afgenomen voor basisschoolleerlingen en voortgezet onderwijs leerlingen op het gebied van o.a: lezen (fonologisch en lexicaal), rekenen, automatiseren, spelling, tekstbegrip, leerstijlen, ruimtelijk inzicht, schrijven en oog-volgbeweging. Hiermee kan een beeld gekregen worden van het onderwijskundig niveau van een kind, buiten de schoolse setting. Tevens is er een kleuteronderzoek mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een kleuter al voor lijkt te lopen in de ontwikkeling van schoolse vaardigheden.
  • Het psycho-pedagogisch onderzoek is bedoeld om onder andere de taakaanpak, het strategie-gebruik, emotieregulatie, planning en organiseren en de flexibiliteit van het kind in beeld te krijgen. (De zgn. executieve functies) Daarnaast wordt met behulp van een non-verbale intelligentietest en een geheugenonderzoek een indruk van de cognitieve capaciteiten van het kind verkregen.
  • Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Uit de manier van bouwen en vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van een visuele leervoorkeur. (beelddenken) Ook geeft het een idee over de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het  kind op dat moment.
  • Het prikkelverwerking onderzoek: hierbij wordt gekeken naar de hyperprikkelbaarheden op intellectueel, emotioneel, zintuiglijk, beeldend en psychomotorisch vlak. Daarnaast worden de hoogsensitiviteit en de sensorische prikkelverwerking in kaart gebracht.

Gevoelig voor onderzoek

In de afgelopen jaren heb ik kunnen zien dat veel uitdagingen die (begaafde en/of gevoelige) kinderen of hun omgeving ervaren terug te leiden zijn naar de overprikkelbaarheden/overexcitabilities en hun hoogsensitiviteit. Op het moment dat iemand in begeleiding komt zal tijdens de begeleiding dan ook standaard de hoogsensitiviteit en de overprikkelbaarheden in kaart worden gebracht. Dit wordt tijdens de begeleidingssessies op een losse en speelse manier gedaan. Het is namelijk al vaak gebleken dat kinderen hun sensitiviteit niet direct laten zien, waardoor een sensitiviteit gemist kan worden. De hyperprikkelbaarheden kunnen een grote (belemmerende) rol spelen bij het onderzoek, net zoals faalangst, onderpresteren, perfectionisme, creatief denken en beelddenken dat kunnen doen. Hier wordt in het onderzoek dan ook rekening mee gehouden.

Betaalbaar

Om de onderzoeken zo betaalbaar mogelijk te houden, wordt er gekozen voor korte en bondige verslagen. Duidelijke en heldere bevindingen en advies voor het kind, ouders en indien nodig voor school.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via onderstaande knop

Contact